Ordensregler

Ordensregler for Myra Borettslag A/L

Hensikten med ordensreglene er å øke trivselen i borettslaget, og søke å unngå at beboerne foretar seg noe som åpenbart er til sjenanse eller ulempe for bofellesskapet eller de enkelte beboere/naboer.1. En skal unngå sjenerende støy i tidsrommet mellom kl 23.00 til kl 06.00 neste dag. En bør melde fra til naboen(e) hvis en vil foranstalte festligheter eller andre ting som avgir støy etter kl 23.00.


2. Musikkanlegg og musikkinstrumenter må brukes med omtanke slik at naboen(e) ikke forstyrres.


3. Det skal til enhver tid holdes god orden rundt boligen og tilhørende arealer. Oppbevaring av avfall etc. i en kortere periode i forbindelse med oppussing/flytting tillates, men skal da anbringes på en slik måte at det er til minst mulig sjenanse/hinder for naboer/øvrige beboere. Passasjen langs og mellom husene, kjellertrapp og kjellernedgang holdes fri slik at naboene kan transportere varer uten hinder. Ved brudd på innholdet i dette punkt forbeholder borettslaget seg retten til å fjerne avfall og annet for eiers regning.


4. På søn- og helligdager, 1. og 17. mai fra 19.00 før fridagen til neste virkedags morgen skal det ikke foregå støyende aktiviteter så som bruk av motorsag, klipper, trimmer, snekring eller annen aktivitet som kan virke sjenerende for naboer og øvrige. Det skal heller ikke foregå ttørking og lufting av tøy samt teppebanking og lignende i dette tidsrommet.


5. Beplantninger og plener må ikke beskadiges og skal vedlikeholdes slik at de ikke er til sjenanse for naboer eller virker skjemmende for boområdet for øvrig. Plener skal klippes også utenfor gjerdet der det må sees på som en naturlig forlengelse av den opprinnelige plenen. Beplantning/gjerde i delet mellom to leiligheter avtales de aktuelle beboerne seg imellom. Alle gjerder skal være av treverk og ikke ha en høyde på mer enn 60 cm. Plassering av gjerde/hekk skal alltid anbringes slik at det må anses som en naturlig fortsettelse av allerede eksisterende hekker eller gjerder. Høyde på hekker skal være maks to (2) meter. Det må alltid ved planting av trær utvises stor aktsomhet. Trær bør plantes slik at når de vokser opp ikke går inn over naboens hage, stikker ut i veibanen, berører vegger eller tilbygg på huset eller på annen måte er til sjenanse for naboer eller virker skjemmende på boområdet for øvrig. En bør ved planting også ta hensyn til sollyset slik at treet i minst mulig grad hindrer sol i hagen(e) til naboen(e). Høyden på trærne skal holdes på et nivå som gjør at de til enhver tid ikke er høyere enn undersiden av takrennene på huset. Trær og busker (med kraftige røtter) må heller ikke plantes inntil murvegg, fordi dette kan medføre skade på drenering.


6. Bilkjøring i boområdet er kun tillatt for nødvendig av- og pålessing. Parkering inne i boområdet er ikke tillatt. Det presiseres viktigheten av tilgjengelighet for utrykningskjøretøy.


7. Det er ikke tillatt med flere enn to hunder eller katter pr leilighet. Hund og katt skal holdes i bånd innenfor borettslagets område hele året. Det er eiers ansvar å sørge for at hund/katt er til minst mulig sjenanse eller ulempe for naboer eller øvrige. Eieren plikter umiddelbart å fjerne dyrets ekskrementer fra eiendommen slik at dette ikke er til ulempe eller sjenanse for andre. Det gjøres oppmerksom på at katt skal være sterilisert/kastrert. Dyrenes eier er ansvarlig for evt. skade (andres eiendom og eiendeler) som dyreholdet medfører. Hovedhensikten med denne regelen er at dyr ikke skal løpe fritt innenfor borettslagets område.


8. All anskaffelse av risikoutsatte lekeapparater som monteres i hager utover de lekeapparater borettslaget disponerer til felles bruk på våre lekeplasser, er eiers ansvar. Alle private/egne lekeapparater brukes på eget ansvar. Eier har det hele og fulle ansvar/skadeansvar ved bruk til enhver tid, om dette benyttes av egne eller andres barn/brukere, og selv om beboer (eier) ikke er til stede eller hjemme. Bassenger med over 40 cm dybde er forbudt. (Hensikten med dette er å hindre drukningsulykker med små barn!).

 

9. Ballspill skal fortrinnsvis foregå på fotballbanen eller en av lagets lekeplasser. Ballspill på borettslagets øvrige felles grøntanlegg tillates ikke.


10. Bruk av elektrisk kupevarmer i bil er ikke tillatt i borettslagets garasjeanlegg. Uregistrerte motorkjøretøyer skal oppbevares i garasjen. Uregistrerte motorkjøretøyer på borettslagets øvrige eiendom vil kunne bli tauet bort uten forutgående varsel for eiers regning. Det er ikke tillatt å oppbevare uforsvarlige mengder brannfarlige væsker/gasser i garasjeanlegget eller bolig. Her henvises til NBBLs HMS-reglement.


11. Det er søknadsplikt for alle utvendige permanente bygningsmessige konstruksjoner eller tiltak som medfører en endring av fasaden på boligen. Dette gjelder også ved endring av allerede eksisterende konstruksjoner. Likeledes er det søknadsplikt for midlertidige konstruksjoner som kan virke skjemmende for boområdet eller være til sjenanse/hinder eller fare for naboer eller andre. Ingen søknadspliktige tiltak som faller inn under dette pkt må iverksettes før man har mottatt klarsignal fra styret.


12. Det er tillatt å sette opp parabolantenne på eiendommen når den som setter opp antennen (andelseieren) følger de gitte retningslinjer for dette og signerer for at retningslinjene skal følges. Parabolantenner som er oppsatt og ikke er i samsvar med retningslinjene kan demonteres i regi av styret for eiers regning og ansvar. Andre antenner enn parabolantenner tillates ikke på eiendommen.


13. Oppbevaring av campingvogner, tilhengere, båter og lignende på borettslagets eiendom er ikke tillatt uten styrets samtykke.


14. Brenning av gress/kvist og annet hageavfall er ikke tillatt på eiendommen.


15. Det er tillatt å føre opp redskapsbod på baksiden av leiligheten/huset under følgende retningslinjer:

1. Ytre mål på boden skal være maksimalt 230 cm (b) x 280 cm (l) x 225 cm (h).

2. Boden skal plasseres på baksiden av husrekka.

3. Boden skal ha liggende panel.

4. Boden skal males i samme farge som husrekka.

5. Andelseier skal søke styret før oppsetting. Det av hensyn til plassering.

6. Andelseier har selv ansvar for vedlikehold av boden.

 

16. Det er også tillatt å føre opp drivhus på baksiden av leiligheten/huset, da med samme maksimale mål som for

       redskapsboder, se punkt 16.


Brudd på ordensreglene vil bli å betrakte som mislighold. Dersom misligholdet er vesentlig kan det føre til salgspålegg av leiligheten etter brl § 5-22.

Det er styret i borettslaget som fatter vedtak om og foretar eventuelle nødvendige korrigeringer/tillegg til ordensreglene.

Etablert januar 1977. Siden revidert i juni 1979, august 1983, mai 1992, mai 1997, juni 2000, juni 2002, september 2003, juli 2006 (dyrehold), september 2013 (lekeapparater og basseng), mai 2016 (bilkjøring i boområdet), juni 2017 (redskapsbod), september 2018 (drivhus)