Praktisk

Parkering/gjesteparkering

Garasjeanlegget er borettslagets faste parkeringsområde, også når det gjelder gjesteparkering. Til tider kan det være  trangt om parkeringsplass. Styret anmoder derfor om å parkere bilen i størst mulig grad i garasjen.


Lading av El-bil og Hybrid-bil
En ny utfordring for borettslag er lading av el-bil og hvilke bestemmelser og prinsipper som skal gjelde. Nå er det slik at borettslag ikke har noen plikt på seg til å etablere ladestasjoner, men styret vil tilstrebe å legge forholdene til rette under den klare forutsetning av at el-bil-eierne selv må betale installasjonskostnaden, selvsagt også strømforbruket. Det må være et klart prinsipp at fellesskapet ikke skal være med på denne kostnaden. På forespørsel fra de første el-bil eierne i laget, er det som midlertidig tiltak lagt til rette for et begrenset antall ladepunktuttak fra eksisterende strømskap, begrenset til ei og samme garasjerekke. Dette innebærer intern bytting av garasjer. En ytterligere utvidelse av ladepunkt vil innebære en større investering, noe som vil kreve behandling på generalforsamling.


I henhold til HMS og Brannsikkerhet forbeholder styret seg retten til å jevnlig kontrollere garasjeanlegget for å se til at ikke uforsvarlig lading av kjøretøy foregår. Dette vil slås ned på umiddelbart!


Dumping av gress og hageavfall

Gress og hageavfall kan du kvitte deg med på lagets tilhenger ved vaktmesterboden. Men OBS! KUN gress og hageavfall. Og plastsekken kaster du sjøl!.


Utleie av tilhengere

Bortkjøring av eget skrot og søppel gjøres for egen regning. Du kan låne borettslagets tilhenger til dette. Tidligere ble det leid kontainere til formålet, og en periode sørget vaktmester for bortkjøring. Men styret mener det er urimelig og galt at beboerne skal subsidiere hverandres bortkjøring av eget skrot.

Borettslaget har også en tilhenger med overbygg til utleie. Vaktmesteren administrerer utleieordningen.


Strøsand i kasser i hver gate

Denne er beregnet for å strø glatte inngangspartier, trapper etc.   


Vedlikeholdsansvar av låser til ytterdør, terrassedør og garasjeport

Det hersker uklarhet om praksis og retningslinjer omkring ovenstående. Borettslagsloven er klar på dette punkt: Det er beboer selv som har ansvar for vedlikehold evt. skifting av låser til ytterdør, terrassedør og garasjeport. Dette begrunnes med at det er andelseier som bruker og sliter på dette. For eventuell praktisk bistand; kontakt styret. 

Noen lurer også på ansvarsforhold for stoppekran i kjeller. Denne er også andelseiers ansvar. Det anbefales å skifte til ny stoppekran, før uhellet er ute. Dette er en billig investering og forsikring.


Oppbevaring i kjellerganger/nedganger

Det henstilles om at kjellerganger og nedganger ikke brukes som oppbevaringsplass for forskjellig skrot, inventar og utstyr. Dette for å ha fri passasje med tanke på brann, samt hensyn ved inn- og utflytting. For øvrig er det greit at sykler og nødvendig bruksutstyr oppbevares her. Men vær snill å pass på at passasjen er god.


Hold garasjeporten lukket

Det henstilles om å holde garasjeportene lukket. Grunnen er åpenbar, for dersom bare en port står åpen, har hvem som helst tilgang til hele garasjerekka.


Jevnlig vedlikehold av hekker, busker og trær   

Tilfredsstillende vedlikehold av hekker, busker og trær på borettslagets arealer er en evig utfordring. Selv om regelverket er krystallklart (punkt 5 ordensregler), erfarer styret at det blir mye unødig masing og påpakning ovenfor beboere, og at heller ikke det hjelper bestandig. Styret har selv måttet gripe inn og utføre nødvendig beskjæring og rydding. Det er ikke riktig.

Andelseier har plikt på seg til å holde det ryddig rundt egen leilighet, av hensyn til trivsel for naboer og andre. Husk at din hage og inngang er naboen og andres utsikt.


Vaktmesterens funksjon og ansvarsforhold

Det er uklare oppfatninger om hvilke oppgaver og ansvar vaktmesteren har. Stillingstørrelsen har variert gjennom årene. Nå operereres det med en fast årlig kostnadsramme på bestemte oppgaver. Dette omfatter gressklipping fellesareal, kontroll lekeapparater, snørydding og sandstrøing, fjerning søppel og skrot på borettslagets område, skifting av utelyspærer på garasjeanlegg, rensking av takrenner garasjeanlegg, maurskadebekjempelse ved sprøyting av bygningsmassenes murer.

Ved behov for reparasjon av gjerder, lekeapparater o.l. samt beskjæring av busker, hekker og evt. felling av trær, lønnes dette på timebasis etter den til enhver tid gjeldende timesats.


Om manglende betaling av felleskostnader

Å betale felleskostnadene bør være en absolutt førsteprioritet, for det blir fort dyrt å sluntre unna. Pr i dag er det slik at dersom en andelseier ligger på etterskudd med felleskostnader og ikke bryr seg om purringene, kobles tingretten inn med dertil hørende saksgang, gebyrer, renter osv. Er du et par måneder på etterskudd pådrar du deg faktisk ei ekstraregning på rundt 5000 kroner pga gebyrer, renter etc. Styret har forståelse for at noen og enhver kan komme i økonomisk uføre og har tidligere hatt en snill praksis i slike saker,, men måtte kutte ut fordi inngåtte avtaler ikke ble oppfyllt. Å vurdere nøden og nødvendig økonomisk prioritering til den enkelte er umulig, og bør heller ikke tillegges et borettslagsstyre. Til det finnes andre instanser, som for eksempel sosialkontor og banker.


Nabokonflikter er i utgangspunktet ikke styresak

Ved eventuelle nabokonflikter ser styret behov for å poengtere følgende: Slikt er i utgangspunktet ikke styresaker. Da er politi og evt. konfliktråd rette instanser å ta kontakt med, dersom en ikke kan eller er i stand til å løse floken selv. Men styret kan være behjelpelig med å videreformidle slik kontakt. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å opprettholde mest mulig ro og orden i bofellesskapet, men styrets hovedoppgave er å lede virksomheten i samsvar med lov og vedtekter, forvalte andelseiernes boligformue, og sørge for en daglig drift av borettslaget som er til beste for andelseierne og beboerne.